வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2018

அறிவியல் கண்காட்சி - பரிசுகள் வழங்குதல்

அறிவியல் கண்காட்சி - பரிசுகள் வழங்குதல் 27/7/2018

  முதல் பரிசு - க.பிரவீன் குமார்
  இரண்டாம் பரிசு - நித்திய ப் பி ரக லா தன்
 மூன்றாம் பரிசு - க.ரோஷ்னி