செவ்வாய், 24 டிசம்பர், 2013

கிறித்துமஸ், ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்து

                                 

                                      ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வலை வாசலுக்கு வருகை தரும் நெஞ்சங்களுக்கும் பள்ளியின் சார்பாக கிறித்துமஸ் மற்றும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.                                                             இந்தப் புத்தாண்டு இக்கல்வியாண்டில் புதிய சகாப்தம் படைக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி முயற்சியால் வானையும் வசமாக்குவோம்!                                                                                                                                                                                    -   தலைமையாசிரியர் 

செவ்வாய், 3 டிசம்பர், 2013

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு            nka;g; nghUs; fhz;gjwpT


ikj;jlq; fd;dpats; ikay; tpop ghh;itapYk; - mtis
ifj;jyk; gw;w naz;Zk; fhisatd; thh;j;ijapYk;
nka;jPz;Lk; itj;jpadpd; ifj; jPz;ly; tpraj;jpYk;
ngha;Aiuf;Fk; Gytdtd; Gide; Jiuf;Fk; ftpijapYk;

cw;wnjhU kidtpats; cs;sq; fth; thh;j;ijapYk; - mts;
rpw;wpd;g ghprspj;J rpe;jp tUk; thh;j;ijapYk; - ek;
ngw;Nwhiu gphpaj; Jhz;Lk; gphpakhd thh;j;ijapYk;
cw;whiu gphpar; nrhy;Yk; cy;yhr thh;j;ijapYk;

cyfsht Gfo;e;J tUk; cw;whhpd; thh;j;ijapYk; - cld;
cjtpnra;a XbtUk; cwT fspd; Nehf;fpdpYk;
mstshTk; ed;gdtd; msg; ghpf;Fk; thf;fpdpYk;
mjprakha; neUq;fptUk; mf;fk; gf;f cwtpdpYk;

ngw;NwhNu ahapDk; gpwiu gopthq;;Fk; MizapYk; - kpfg;
nghpNahNu ahapDk; gphpahis gphpaf;$Wk; $w;wpdpYk;
fw;Nwhuhy; fhaKWk; fLQ; nrhy; nkhopapdpYk;
fdpNthL neUq;fptUk; fgl rhkp ahhplKk;

nfhw;wtdpd; Fiw$Wk; xw;w dtd; thh;j;ijapYk; - mtd;
nfhLq;Nfhy dhapDk; mtid nfhiynra;Ak; Nehf;fpdpYk;
gw;ww;w Jwtp atd; ghrkpF thh;j;ijapYk;
gspr;nrd;W elkhLk; gfl; lhd ngz;zplKk;

tf;fhyj;J fhu dtd; fr;Nrhp thjj;jpYk; - Njh;jy;
thf;FWjp toq;fp tUk; Ntl;ghsd; Ngr;rpdpYk;
rf;fsj;jp rz;ilapYk;, ngz;zpd; rjpuhLk; nfhz;ilapYk;
mf;fzNk mjpubaha; nka;g; nghUs; fhz;gjwpT!


               


gilg;ghsh; tptuk;

 
,aw;ngah;                  :- t.Nfhtpe;jrhkp.

gzp                       :- ,sepiy cjtpahsh;.                  

Gidg;ngah;.                :- fhNthp ike;jd;
                             tp\;Djhrd;
                             Nutjp kzhsd;

gpwe;j Njjp                 :- 05.07.1965

jfg;gdhh; ngah;             :- jpU. ,uh.tujuh[d;.

jhahh; ngah;                 :- jpUkjp. t.fhNthpak;khs;.

Kfthp                      :- nerthsh; fhydp,
                              ,ye;jf;Nfhl;il. mQ;ry;,
                              Ntlre;Jhh;.- tl;lk;,
                              jpz;Lf;fy;. khtl;lk;,
                              m.F.vz; - 624620.