திங்கள், 13 செப்டம்பர், 2021

13/09/2021 Swach Pakwada - student parliment events

 பள்ளி அமைச்சரவை மற்றும் குழந்தைகள் பாராளுமன்றம் நடத்தி தூய்மை நிகழ்வுகள் சார்ந்து விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், SMC /SMDC, பெற்றோர் மற்றும் கிராம பொதுமக்களுக்கு பள்ளியின் தூய்மை சார்ந்த செயல்திட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.