திங்கள், 18 நவம்பர், 2013

ஆசிரியர் தினம்    Mrphpah;

fz;fz;l flTshpy;
md;id je;ijf;F gpd;
mtdpaJ Nghw;Wfpd;w
mUik kpF flTsuhk; - Mrphpah;

cz;z czTk; je;J
cLf;f cilAk; je;J - ek;
cly; eyj; jpYk;
cs eyj; jpYk;
mf;fiu nfhz;Nlhh; - ek;
md;id je;ijah;

nrtpf;F ,d;gk; je;J
rpe;ijf;F tpUe; jspj;J - ,g;
Gtpf;Fs; ngUkfdha;
ek;ik Gduikj;J

mwpT [_tpaha; - ,e;j
mfpyk; GfOk; Nkjhtpaha; - ek;ik
ghpkspf;fr; nra;Ak;
ghpRj;jkhd nghw;nfhy;yuhk; - Mrphpah;

cjpu ge;jj;jhy; - ek;kplk;
cwT ghuhl;b
ehis ekf;fptd;
ey;y njhU Jizahthd;
vd;w vjph;ghh;g;gpy; - ek;
md;id je;ijah;

nfhs;sp itf;f ,td; Ntz;Lk; - ehk;
nfhz;lhl ,td; Ntz;Lk;
ms;sp midf;f ,td; Ntz;Lk; - ek;
me;jpk fhyj;jpy; ,td; Ntz;Lk;
vd;w vjph;ghh;g;gpy; - ek;
md;id je;ijah;

Mdhy;

jd;dyk; fUjhJ
ek; eydpy; mf;fiw nfhz;L
vt;tpj cwTkpy;yh vy;NyhhplKk;
vt;tpj vjph;ghh;g;G kpd;;wp
nghJ ey Nehf;FlNd

ahk; ngw;w ,d;gk;
ngWf ,t;itafk;
vd;gjha; - ekf;F
ey;yNjhh; tho;tspj;J
ek;ik cah;;j;jp ghh;f;Fk;
xg;gw;w flTsuhk; - Mrphpah;

ePh; ,d;wp mikahJ cyF
vd;gJk; cz;ik MrhNd
ePh; ,d;wp mikahJ cyF
vd;gJk; cz;ik

ckJ Nrit
vd;nwd;Wk; njhlu
vy;yhk; ty;y ,iwtd;
ey;yUs; Ghpthuhf.

FUNt Jiz mth;f;F
jpUNt ,iz.

 t.Nfhtpe;jrhkp
 ,sepiy cjtpahsh;
 muRNky;epiyg;gs;sp
 ye;jf;Nfhl;il 624620.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக