செவ்வாய், 3 டிசம்பர், 2013

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு            nka;g; nghUs; fhz;gjwpT


ikj;jlq; fd;dpats; ikay; tpop ghh;itapYk; - mtis
ifj;jyk; gw;w naz;Zk; fhisatd; thh;j;ijapYk;
nka;jPz;Lk; itj;jpadpd; ifj; jPz;ly; tpraj;jpYk;
ngha;Aiuf;Fk; Gytdtd; Gide; Jiuf;Fk; ftpijapYk;

cw;wnjhU kidtpats; cs;sq; fth; thh;j;ijapYk; - mts;
rpw;wpd;g ghprspj;J rpe;jp tUk; thh;j;ijapYk; - ek;
ngw;Nwhiu gphpaj; Jhz;Lk; gphpakhd thh;j;ijapYk;
cw;whiu gphpar; nrhy;Yk; cy;yhr thh;j;ijapYk;

cyfsht Gfo;e;J tUk; cw;whhpd; thh;j;ijapYk; - cld;
cjtpnra;a XbtUk; cwT fspd; Nehf;fpdpYk;
mstshTk; ed;gdtd; msg; ghpf;Fk; thf;fpdpYk;
mjprakha; neUq;fptUk; mf;fk; gf;f cwtpdpYk;

ngw;NwhNu ahapDk; gpwiu gopthq;;Fk; MizapYk; - kpfg;
nghpNahNu ahapDk; gphpahis gphpaf;$Wk; $w;wpdpYk;
fw;Nwhuhy; fhaKWk; fLQ; nrhy; nkhopapdpYk;
fdpNthL neUq;fptUk; fgl rhkp ahhplKk;

nfhw;wtdpd; Fiw$Wk; xw;w dtd; thh;j;ijapYk; - mtd;
nfhLq;Nfhy dhapDk; mtid nfhiynra;Ak; Nehf;fpdpYk;
gw;ww;w Jwtp atd; ghrkpF thh;j;ijapYk;
gspr;nrd;W elkhLk; gfl; lhd ngz;zplKk;

tf;fhyj;J fhu dtd; fr;Nrhp thjj;jpYk; - Njh;jy;
thf;FWjp toq;fp tUk; Ntl;ghsd; Ngr;rpdpYk;
rf;fsj;jp rz;ilapYk;, ngz;zpd; rjpuhLk; nfhz;ilapYk;
mf;fzNk mjpubaha; nka;g; nghUs; fhz;gjwpT!


               


gilg;ghsh; tptuk;

 
,aw;ngah;                  :- t.Nfhtpe;jrhkp.

gzp                       :- ,sepiy cjtpahsh;.                  

Gidg;ngah;.                :- fhNthp ike;jd;
                             tp\;Djhrd;
                             Nutjp kzhsd;

gpwe;j Njjp                 :- 05.07.1965

jfg;gdhh; ngah;             :- jpU. ,uh.tujuh[d;.

jhahh; ngah;                 :- jpUkjp. t.fhNthpak;khs;.

Kfthp                      :- nerthsh; fhydp,
                              ,ye;jf;Nfhl;il. mQ;ry;,
                              Ntlre;Jhh;.- tl;lk;,
                              jpz;Lf;fy;. khtl;lk;,
                              m.F.vz; - 624620.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக